Tags: เอกสารน้ำท่วม

แจ้งขอรับเงินช่วยเหลือภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 2-3หมื่นที่เทศบาลหาดใหญ่

ถึงผู้ประสพภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอหาดใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 53 ท่านสามารถยืนแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ นอกเหนือจากเงินจำนวน 5000บาท ที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ ที่เทศบาลนครหาดใหญ่

แจ้งขอรับเงินช่วยเหลือภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม 2-3หมื่นที่เทศบาลหาดใหญ่

ป้ายประกาศริมถนนดูจะไม่สามารถสร้างความเข้าใจให้กลับประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ ผู้เขียนจึงขอรวบรัดตัดความง่ายๆว่า ผู้ที่ต้องการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้น แบ่งได้ 2ประเภท คือ 1.ผู้ที่บ้านเรือนเสียหาย 2.ผู้ที่ประกอบกิจการร้านค้าได้รับความเสียหาย

สำหรับผู้ที่บ้านเรือนเสียหาย ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.แบบยื่นแสดงขอรับความช่วยเหลือ (ขอได้ที่เทศบาล) 4.รูปถ่ายบ้านและของที่เสียหาย 5.ลายเซ็นของผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชน (เซ็นในแบบยื่นแสดงขอรับความช่วยเหลือ) ไม่ยากสำหรับผู้ได้รับความเสียหาย (บ้านเรือน) แต่...

Pages: 1 · 2

ค้นหา HATYAI.BLOGTIKA.COM

แนะนำเรื่องโดดเด่นที่สุดในบล็อกขณะนี้

10 อันดับเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ติดตาม HATYAI.BLOGTIKA.COM

  • ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของ Twitter
  • ขณะนี้ Hatyai Community News & Activities มีผู้เข้าชมแล้วถึง คน
Powered by Blogtika Copyright © 2009-2012 Hatyai Community News & Activities All rights reserved designed by blogtika.com